KİŞİSEL VERİ BAŞVURU FORMU

HAZAR İLAÇ ECZA DEPOSU VE KOZ. UR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ olarak kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine çok büyük önem vermekteyiz.

Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat ile öngörülen aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde, iş başvurunuz ve iş sözleşmenizin devamı süresince Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesini büyük bir hassasiyetle yürütmekteyiz.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

İş başvurunuz ve iş sözleşmenizin devamı süresince, kişisel verileriniz gerek iş ilişkisinin gereği gerekse kanuni yükümlülükler nedeniyle, otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanabilmekte ve ilgili mevzuat tarafından emredilen sınırlar içerisinde işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Korunması Kapsamında Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği, işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme yönünde haklarınız bulunmaktadır.

BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri (“Başvuru Sahibi”) kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkına sahiptir.

Başvuru sahiplerince bu çerçevede şirketimize yapılacak başvurular, işbu başvuru formu doldurulduktan sonra Şirketimiz İnsan Kaynakları birimine bizzat teslim edilerek veya [email protected] e-posta adresine gönderilerek yapılabilecektir.

Şirketimiz talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

 

 

 

BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı Soyadı
TC Kimlik No
E-Mail
Telefon No.
Adres
Aşağıda yer alan bölüme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak yazmanızı rica ederiz:
 

Başvurunuza dair cevap ve açıklamalarımızın tarafınıza bildirilme yöntemini seçmenizi rica ederiz.

 

 

ð Adresime gönderilmesini istiyorum.

ð E-posta adresine gönderilmesini istiyorum.

ð Elden teslim almak istiyorum.

 

Başvuru Tarihi :

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)  Adı Soyadı :

 

İmza :