HAZAR İLAÇ ECZA DEPOSU VE KOZ. UR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusunun Kimliği
HAZAR İLAÇ ECZA DEPOSU VE KOZ. UR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ (bu metinde ‘’Hazar İlaç Ecza Deposu’’ olarak belirtilecektir) olarak hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;
• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
• Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde en güncel halini koruyarak,
• Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
• İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.
İşlenen Kişisel Verileriniz
Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
Kişisel Veri Kategorisi Kişisel Veri Kişisel Verinin Nerden Elde Edildiği
Kimlik Verisi Ad, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, medeni durumu, askerlik durumu ve tarihi, size ulaşılmadığında haber verilecek kişinin adı,soyadı, referans (ad,soyad, çalıştığı kurum, görevi)
İş Başvuru Formu ile alınmaktadır.
İletişim Verisi Telefon numarası (ev/cep), ikametgah adresi ve e-posta adresi, size ulaşılmadığında haber verilecek kişinin telefon numarası, referans telefon numarası İş Başvuru Formu ile alınmaktadır.
Özel Nitelikli Kişisel Veri Sağlık problemi bilgisi ve varsa açıklaması, mahkumiyet bilgisi ve varsa açıklaması İş Başvuru Formu ile alınmaktadır.
Hukuk İşlemleri Devam eden hukuksal süreçleri (varsa açıklaması) İş Başvuru Formu ile alınmaktadır.
Eğitim Verisi Öğrenim durumu (ilkokul, lise, üniversite, y.lisans, doktora vs) mezun olunan yada olunacak olan okul adı, başlangıç tarihi, bitiş tarihi, mezuniyet derecesi bilgisayar bilgisi, yabancı dil bilgisi, katıldığı seminer ve kurs bilgisi İş Başvuru Formu ile alınmaktadır.
İş Deneyimi Verisi Çalıştığı firma/kurum adı, görevi, giriş/çıkış tarihi, ayrılma sebebi ve aldığınız ücret İş Başvuru Formu ile alınmaktadır.
Görsel ve İşitsel Veri Gerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kayıtları İş Başvuru Formu ile alınmaktadır.
Diğer Ücret bilgisi İş Başvuru Formu ile alınmaktadır.

Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Hazar İlaç Ecza Deposu ile aranızda kurulması hedeflenen hukuki ilişki çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle sizden talep ettiğimiz veya başvurunuz sırasında bizzat ilettiğiniz veya başka metinlerde paylaşmayı tercih ettiğiniz kişisel verilerinizi, sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla ve referans kişisi göstermeniz halinde Hazar İlaç Ecza Deposu ’nun meşru menfaati gereği bu kişilerden bilgi almak veya başvurunuz öncesi çalıştığınız iş yerinin temsilcilerinden bilgi almak suretiyle ve/veya Hazar İlaç Ecza Deposu çalışanlarının e-postaları ve insan kaynakları danışmanlık firmaları aracılığıyla topluyoruz.
Özel istihdam büroları ile kariyer network platformlarında paylaştığınız kişisel verilerinizi bize bu platformlar üzerinden iş başvurusu yapmanız yoluyla veya bu platformlar üzerinde yayınladığınız bilgileri üçüncü kişilerle paylaşma tercihlerinize bu platformlar içerisinden doldurulan formlar yoluyla iş sözleşmesinin kurulabilmesi için gerekli olması nedeniyle topluyoruz.
Hazar İlaç Ecza Deposu ’nun güvenliği sağlamaya yönelik meşru menfaati gereği yerleştirdiğimiz kameralar yoluyla görsel verilerinizi topluyoruz.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz Hazar İlaç Ecza Deposu ile Çalışan Adayı arasında kurulan çalışan adayı-işveren adayı hukuki ilişkisi çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
• Yeni personel istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi
• Özgeçmişinizde veya iş başvuru formunda yer verdiğiniz referans kişileriyle tarafınıza ait verilerin ve bilgilerin teyit edilmesi
• Aday olunan pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi
• Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması
• Giriş-Çıkış kayıt işlerinin yürütülmesi ve İdari İşler ve İnsan Kaynakları Departmanı’nın bilgilendirilmesi
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 

Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz
Zaman zaman bizimle paylaştığınız bilgiler, özel nitelikli kişisel verinizi içerebilmektedir. KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir.
Sizden özellikle istemediğimiz sürece, paylaştığınız özgeçmişlerinizin içerisinde, profil sayfanızda veya bizimle yaptığınız destek görüşmelerinde özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı öneririz.
Bu bağlamda özel nitelikli kişisel verileriniz;
• Gerektiği hallerde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla ve talep gelmesi halinde mahkemelerle paylaşılabilir.
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.
Kişisel Verilerinizin Yurtiçindeki 3.kişilerle paylaşılması
Hazar İlaç Ecza Deposu, Veri Sorumlusu sıfatı ile işlediği çalışan adaylarına ait kişisel verileri referans gösterilen kişilere genel olarak çalışan aday profilinin şirket operasyonuna yatkınlığının tespiti amacıyla aktarmaktadır. Talep gelmesi durumunda verileriniz hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında mahkemelere aktarılabilmektedir.
Hazar İlaç Ecza Deposu fabrika girişi ve şirket içi koridorlardaki kameralardaki görüntü kayıtlarınız, güvenliğe ve sekreterliğe verdiğiniz kimlik bilgileriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla Hazar İlaç Ecza Deposu tarafından tutulmakta ve işlenmektedir.
Haklarınız
KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “Aydınevler Mahallesi, Poyraz Sokak,34854 No:6 Maltepe – İstanbul ’’ adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya internet sitemizde yayınladığımız “Kişisel Veri Başvuru Formu”nu doldurarak [email protected] elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz.Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Hazar İlaç Ecza Deposu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

İletişim Bilgileri
Adres: Aydınevler Mahallesi, Poyraz Sokak,34854 No:6 Maltepe – İstanbul
Telefon: 0216 305 85 88
Faks: 0216 305 80 29
Eposta: [email protected]